เอกสารประกอบ
  1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
  3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย 12/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2556 การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา
  5 หนังสือแจ้ง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
(ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน/ผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา)
  6 หนังสือแจ้ง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
(ประธานกรรมการสาขาวิชา)
  7 กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
  8 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายก
สภามหาวิทยาลัย
  9 แบบเสนอชื่อผู้สมควรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (.word)
 
 >> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
                     เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
                     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
                     ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 11120
                     หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7022, 7023, 7911 และ 7027