เอกสารประกอบ
  1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
  2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา

  4 หนังสือแจ้ง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ถึงอธิการบดี)
  5 หนังสือแจ้ง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ถึงประธานกรรมการสาขาวิชา)
  6 หนังสือแจ้ง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ถึงผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน)
  7 กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  8 แบบเสนอชื่อผู้สมควรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (.word)
  9 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ย้อนหลัง 2 ชุด (ชุดที่ 14 และ ชุดที่ 15)
 
 >> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
                     เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
                     ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 11120
                     หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7022, 7024, 7026 และ 7911