>> ข้อมูล / เอกสาร
 
 >> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
                     เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
                     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
                     ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 11120
                     หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7022 หรือ 02-504-7911