ลำดับ                        แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
    ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาอธิการบดี 
     1    รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ  อินทรทัศน์ 
     2    รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ 
     3    รองศาสตราจารย์ ดร. จินดา  ขลิบทอง  
     4    รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พิมพายน 
     5    รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์
     6    รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 
     7    ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
     8    อาจารย์เธียรชัย  ณ นคร
     9    รองศาสตราจารย์ ดร. พาณี  สีตกะลิน
     10    รองศาสตราจารย์รสลิน  ศิริยะพันธุ์
     11    รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ  
     12    รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง
     13    รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร  ท่อแก้ว


 >> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
                     เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
                     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
                     ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 11120
                     หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7022 หรือ 02-504-7911