อำนาจ หน้าที่
--------------------------------------------------------------------------------------

               ด้วย การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในปัจจุบัน ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกาภิวัฒน์ ประกอบ
กับสถาบันการศึกษามีความเป็นอิสระในกาบริิหารจัดการและมีเสรีภาพในการบริหารวิชาการมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น    เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาึุภิบาล
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการ บริหารจัดการองค์กร ซึ่งส่ีงผลให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี นโยบายให้สภาสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน
อุดมศึกษา
               เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/51 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ได้มีมติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พ.ศ.2551 ขึ้น และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน" ตามข้อบังคับ
มสธ. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พ.ศ.2551 ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and Manegement Audit)
               (2) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
แก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดี
               (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
               (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย     

                                               ------------------------------------------------