คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ชุดปัจจุบัน

                                                                       

                                                                      
                                                                    นายปราโมทย์ โชติมงคล                                          
                                                 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

                     
                                                   รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
                                  กรรมการ
                                  
                           นางบุปผา ชวะพงษ์
                                    กรรมการ
                      
                         นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ 
                      รักษาการแทน รองอธิการบดี
                      ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
                       เลขานุการคณะกรรมการ


                           
                            นายสิรภพ ใจสุภาพ
                หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                             ผู้ช่วยเลขานุการ