คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ชุดปัจจุบัน

                                                                       
                                                             รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร                                           
                                                 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

                      
                           นายโสภณ สุภาพงษ์
                                  กรรมการ
                         
                     รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
                                     กรรมการ
                     
                                                   รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
                                  กรรมการ
                                  
                           นางบุปผา ชวะพงษ์
                                    กรรมการ
                      
                         นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ 
                      รักษาการแทน รองอธิการบดี
                      ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
                       เลขานุการคณะกรรมการ


                           
                            นายสิรภพ ใจสุภาพ
                หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                             ผู้ช่วยเลขานุการ