ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

Image 1

กรอบตัวชี้วัดการติดตาม ปี 2558

เอกสาร 1   กรอบตัวชี้วัดประเมินมหาวิทยาลัยปี 2558
เอกสาร 1.1 รายละเอียดกรอบตัวชี้วัด
เอกสาร 2    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
                ที่คณะกรรมการติดตาม กำหนดImage 1

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผลงาน มสธ. ครั้งที่ 4/2558

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2221 อาคารวิชาการ 2มสธ.


รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)


รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)