ลำดับ
การแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์

  ลำดับ

เวลา

ชื่อผู้แถลง

1

09.30 - 10.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์

2

10.00 - 10.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร  ท่อแก้ว

3

10.30 - 11.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. พาณี  สีตกะลิน 

4

11.00 – 11.30 น.

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง

5

11.30 – 12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ  อินทรทัศน์

พักกลางวัน 12.00 – 12.30 น.

6

12.30 – 13.00 น.

รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พิมพายน

7

13.00 – 13.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ      

8

13.30 – 14.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดา  ขลิบทอง    

9

14.00 – 14.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

10

14.30 – 15.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์      

11

15.00 – 15.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

12

15.30 – 16.00 น.

รองศาสตราจารย์รสลิน  ศิริยะพันธุ์      

13

16.00 - 16.30 น.

อาจารย์เธียรชัย  ณ นคร       

 

 

 

 
 >> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
                     เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
                     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
                     ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 11120
                     หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7022 หรือ 02-504-7911