----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
                             
                               
        ข่าวประชาสัมพันธ์       รวมปฏิทินกิจกรรม
     
             - ประกาศมหาวิทยาลัย มสธ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
        ฉบับที่ 1
- ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 3 - ฉบับที่ 4
     
     
             - ประกาศมหาวิทยาลัย มสธ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย            
        สุโขทัยธรรมาธิราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
        หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]            
             - กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ประจำปี 2563            
             - การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มสธ.            
        เอกสารดาวน์โหลด            
             - แบบฟอร์มบันทึกข้อความและแบบฟอร์มคำสั่งสภามหาวิทยาลัย            
                  1. การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ            
        สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ทำหน้าที่อื่น(ที่ดำเนินการก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2562)            
                  2. การขออนุมัติแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
        ผู้ทรงคุณวุฒิให้ทำหน้าที่อื่นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ให้ปฏิบัติตามมติ            
        สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562            
             - แบบฟอร์มเสนอเรื่องประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ.            
            - รวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย            
และนวัตกรรม (อว.)      
     - ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คู่มือ / การประเมินค่างาน) (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)      
    - การจัดกิจกรรม 5ส เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)