สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


สภามหาวิทยาลัย มสธ.
1. แบบฟอร์ม สสม.1
แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
2. แบบฟอร์ม สสม.2
แบบเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
Orawan.yaj@stou.ac.th
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)