เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล 2561
ประกาศ มสธ. เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าอบรมในโครงการ พัฒนาบุคลากร ตามกรอบบมาตรฐานการสอนทางไกล พ.ศ. 2561
ประกาศ มสธ. เรื่่อง รายละเอียดการดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ตามกรอบมาตรฐานการสอบทางไกล พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล (วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2661)
- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและการสนับสนุนนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
  Professional Standards Framework (PSF)
- ประวัติของวิทยากร
- ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา - ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (Powerpoint)
- Preparation for HEA Fellowship Application - Assist. Dr.Issra Pramoolsook (Powerpoint)
- The UK Professional Standards Framework - Assoc. Prof. Dr.Prapasri Asawakun
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2661)
- ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและการสนับสนุนนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
   Professional Standards Framework (PSF) ครั้งที่ 2 (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561) พร้อมแบบฟอร์มการสมัคร
   ปิดรับสมัครภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

 

3