เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 16/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนารับบเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เพิ่มเติม)
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
17 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2561
24 พฤษภาคม 61 ประชุมสภาวิชาการนัดพิเศษรับฟังโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย